Menu Close

Apie mus

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto. Centro savininkė yra Anykščių rajono savivaldybė. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendina Anykščių rajono miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

Vizija: Moderni, bendradarbiaujanti įstaiga, teikianti kokybiškas nestacionarias socialines paslaugas Anykščių rajono gyventojams.
Misija: Anykščių rajono gyventojams teikianti nestacionarias socialines paslaugas, užtikrinanti asmens orumo nežeminančias sąlygas, tenkinant būtiniausius poreikius, padedant įveikti socialinę atskirtį.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialines paslaugas Anykščių rajono gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro uždaviniai:
• teikti bendrąsias socialines paslaugas pagal Anykščių rajono gyventojų poreikius;
• teikti specialiąsias socialines (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose ir dienos socialinės globą institucijoje pagal Anykščių rajono gyventojų poreikius;
• teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas vaikams;
• teikti psichosocialinę pagalbą dienos metu (esant poreikiui, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas) socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos:
• Informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);
• Konsultavimas (SPIS kodas 201);
• Tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
• Maitinimo organizavimas(SPIS kodas 204);
• Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218);
• Transporto paslaugos organizavimas (SPIS kodas 205);
• Sociokultūrinės paslaugos(SPIS kodas 211);
• Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 206);
• Pagalba į namus (SPIS kodas 209);
• Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 220);
• Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (SPIS kodas 221);
• Laikinas apnakvindinimas / apgyvendinimas (SPIS kodas 222);
• Intensyvi krizių įveikimo pagalba SPIS kodas 223);
• Dienos socialinė globa (SPIS kodai 211).


»  Mūsų partneriai
»  Centro struktūra
»  Licencija – Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia
»  Licencija – Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose
»  Licencija – Įstaigos asmens sveikatos priežiūros

Skip to content