Menu Close

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo tikslas – sudaryti sąlygas socialiai pažeidžiamiems asmenims (šeimoms) naudotis pirties (dušo) bei skalbimo paslaugomis ir ugdyti gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu.
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo paskirtis – užtikrinti minimalų asmeninės higienos ir priežiūros poreikių patenkinimą Anykščių rajono gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir priežiūra.

 1. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (pirties (dušo) paslaugos išduodant pirties (dušo) paslaugos talonus, teikiamos mokamai, o tam tikrų kategorijų asmenims nurodytiems 2 punkte teikiamos nemokamai.
 2. Asmenys (šeimos), kuriems gali būti organizuojamos asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos:
 3. socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 4. vaikai su negalia ir jų šeimos;
 5. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 6. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 7. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 8. socialinę riziką patiriančios šeimos;
 9. kiti asmenys ir šeimos, kurie nėra išvardinti šios tvarkos 2 punkto 1–6 papunkčiuose, tačiau gyvena būstuose be patogumų ir neturi finansinių bei techninių galimybių savo namuose naudotis dušu.
 10. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos gali būti organizuojamos ir teikiamos tik tiems 2 punkto 4-6 papunkčiuose išvardintiems asmenims, kurie negali pasirūpinti asmenine higiena dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.
 11. Vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 procentų darbingumo lygis, ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis, asmens higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos nepriklausomai nuo buities ir gyvenimo sąlygų.
 12. Pirties (dušo) paslaugos gali būti organizuojamos ir teikiamos sunkios negalios asmenį lydinčiam asmeniui (vienam asmeniui – vienas lydintis asmuo).
 13. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP dvigubą dydį, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai.
 14. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos iš dalies mokant asmenims (šeimoms), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, už asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas mokant:50 procentų paslaugos kainos, jei pajamos – didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį arba lygios VRP trigubam dydžiui;
  80 procentų paslaugos kainos, jei pajamos – didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį arba lygios VRP keturgubam dydžiui.

»  2023 m. ketvirčio ataskaitos

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyma(2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493)
2. Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo (2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93)
3. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo(2023 m. birželio 29 d. Nr. 1-TS-192)

 

Skip to content