Menu Close

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo tikslas – sudaryti sąlygas socialiai pažeidžiamiems asmenims (šeimoms) naudotis pirties (dušo) bei skalbimo paslaugomis ir ugdyti gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu.
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo paskirtis – užtikrinti minimalų asmeninės higienos ir priežiūros poreikių patenkinimą Anykščių rajono gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir priežiūra.

Teisę gauti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas turi Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvenantys Anykščių rajone arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje, bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, paslauga gali būti suteikta ir kitos savivaldybės gyventojui.

Asmenys (šeimos), kuriems gali būti skiriamos bei teikiamos asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos:
1. socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
2. vaikai su negalia ir jų šeimos;
3. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
5. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
6. socialinę riziką patiriančios šeimos;
7. kiti asmenys ir šeimos, kurie nėra išvardinti šios tvarkos 1–6 punktuose, tačiau gyvena būstuose be patogumų ir neturi finansinių bei techninių galimybių savo namuose naudotis dušu ir (ar) skalbykle.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos gali būti organizuojamos ir teikiamos tik tiems 4, 5 ir 6 punktuose išvardintiems asmenims, kurie negali pasirūpinti asmenine higiena dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.
Vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 procentų darbingumo lygis, ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis, asmens higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos nepriklausomai nuo buities ir gyvenimo sąlygų.

Pirties (dušo) paslaugos gali būti organizuojamos ir teikiamos sunkios negalios asmenį lydinčiam asmeniui (vienam asmeniui – vienas lydintis asmuo).

Asmuo kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą, pateikdamas atsakingam darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą. Asmeniui nereikia pateikti duomenų, jei jie gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Socialinių paslaugų centro atsakingas darbuotojas gali pareikalauti kitų papildomų dokumentų, jei nėra galimybės gauti informacijos iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

Asmuo (arba šeima), pasikeitus jo deklaruotai (gyvenamajai) vietai, pajamoms ir (ar) šeimos sudėčiai, per mėnesį nuo šių pasikeitimų, privalo informuoti Socialinių paslaugų centro atsakingą darbuotoją ir pateikti naują Prašymą-paraišką ir (ar) reikiamus dokumentus.
Sprendimą dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos skyrimo priima Socialinių paslaugų centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo-paraiškos ir visų trūkstamų dokumentų pateikimo dienos.
Asmeniui, kuriam paskirta asmeninės higienos ir priežiūros paslauga – pirties (dušo) ar skalbimo paslauga, Socialinių paslaugų centras išduoda du vienkartinius pirties (dušo) paslaugos talonus.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai ar iš dalies mokamai.

» 2023 metų I ketvirčio asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos ataskaita

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 17-589)
4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” (2021 m. balandžio 29 d. Nr. 1-TS-107)

Skip to content