Menu Close

Debeikių savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims

Debeikių savarankiško gyvenimo namai – tai socialinę priežiūrą teikianti įstaiga, kurioje apgyvendinami iš dalies nesavarankiški Anykščių rajono senyvo amžiaus asmenys ar šeimos, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant ir ugdant jų saviraišką pagal turimus gebėjimus ir teikiant nežymią pagalbą, kad būtų kompensuojami prarasti/neturimi savarankiško gyvenimo gebėjimai.

Debeikių savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims ( sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus) teikiamų paslaugų tikslas – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui ( šeimai ) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba.

Debeikių savarankiško gyvenimo namuose teikiamas socialines paslaugas sudaro šios paslaugos:

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (buityje, namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą ir dokumentus, apsiperkant ir mokant mokesčius, bendraujant ir pan.),
 • transporto paslaugos organizavimas,
 • asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos,
 • asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • sociokultūrinės paslaugos,
 • kitos paslaugos reikalingos užtikrinti asmens savarankiškumą.

Apgyvendinimo Debeikių savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga atsižvelgiant į jo poreikius ir galimybes.

2022 m. pradžioje, Debeikių savarankiško gyvenimo namuose  senyvo amžiaus asmenims buvo užimtos visos planinės 12 vietų. Per 2022 m. Debeikių savarankiško gyvenimo namų paslaugų gavėjams suteikta 10487 paslaugos.

2024 m. gegužės 27 d. Debeikių savarankiško gyvenimo namuose  yra 1 laisva vieta vyrui.
Paslaugos teiktos 100 % asmenims, turintiems sprendimą dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo Debeikių savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims.Paslaugos organizuojamos ir teikiamos atsižvelgiant į asmens individualius poreikius.

 • Mokėjimas už paslaugas:
  Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Debeikių savarankiško gyvenimo namuose dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas. Asmens finansinių galimybių vertinimas atliekamas Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-192.
 • Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Debeikių savarankiško gyvenimo namuose dydis gali būti nustatytas tik pinigine išraiška.
 • Debeikių savarankiško gyvenimo namuose apsigyvenę asmenys iš savo pajamų įsigyja maisto produktus, kitas reikalingas prekes ir paslaugas bei moka už jiems teikiamus komunalinius patarnavimus.
 • Asmenims komunalinės išlaidos (išlaidos elektros energijai, vandeniui, šildymui kietu kuru, šiukšlių išvežimui) skaičiuojamos pagal apskaitos prietaisų parodymus, pateikiant kiekvienam asmeniui bendrų apskaitos prietaisų parodymus, taip pat pagal sunaudoto kieto kuro sąnaudas bei mokėjimus už šiukšlių išvežimą.
 • Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Debeikių savarankiško gyvenimo namuose dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.
 • Asmuo, išvykęs iš savarankiško gyvenimo namų ilgesniam negu 3 dienų laikotarpiui, moka 30 proc. nustatyto mokesčio už socialinės priežiūros paslaugas. Už tris pirmąsias išvykimo dienas,gyventojas moka visą nustatytą mokestį už socialinės priežiūros paslaugas savarankiško gyvenimo namuose. Jei asmuo išvyksta iš savarankiško gyvenimo namų ilgiau negu 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu.

Kur kreiptis dėl apgyvendinimo Debeikių  savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims ?

Į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl dokumentų pateikimo, adresu J.Jablonskio g.32, Anykščiai, te. 8 (381) 51573. Debeikių savarankiško gyvenimo namuose  paslaugų teikimą organizuoja Anykščių rajono socialinių paslaugų centras.

Debeikių savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims socialinių paslaugų ataskaita:

» Už 2022 m.
» Už 2023 m.

Paslaugas teikia: Anykščių rajono socialinių paslaugų centre dirbantys socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotoja.

Atsakinga socialinė darbuotoja:

Gražina Tveritnevienė
mob. tel.: 8 684 85014
el. p.: grazina.tveritneviene@gmail.com

Reglamentuojantys teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (2023 m. birželio 29 d. Nr. 1-TS-192)2023 m. birželio 29 d. Nr. 1-TS-192

Skip to content