Menu Close

Vaikų dienos centras

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų Vaikų dienos centre teikimo tikslas – užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų tėvams, gerinant jų gyvenimo kokybę bei užtikrinant socialinę integraciją.

Vaikų dienos centre socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skiriamos mokyklinio amžiaus vaikams augantiems šeimose patiriančiose socialinę riziką ir jų tėvams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Anykščių rajone, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis institucijoje.

Vaikų dienos centre teikiamos šios socialinės paslaugos:
• socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
• Informavimo ir konsultavimo;
• tarpininkavimo ir atstovavimo;
• maitinimo organizavimo;
• kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
• darbinių įgūdžių ugdymo;
• sociokultūrinės.

Vaikų dienos centre teikiamų socialinių paslaugų organizavimas: Sprendimą dėl socialinių paslaugų Vaikų dienos centre teikimo priima Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) vedėjas Socialinių paslaugų komisijos teikimu. Socialinių paslaugų centras, pradėdamas teikti socialines paslaugas Vaikų dienos centre, su vaiko atstovu pasirašo Paslaugų teikimo sutartį, kurios formą įsakymu tvirtina Socialinės paramos skyriaus vedėjas. Sutartyje nustatomos socialinių paslaugų teikimo sąlygos, jų teikimo laikas, šalių teisės, pareigos, paslaugų nutraukimo ir kitos sąlygos.

Vaikų dienos centre teikiamų socialinių paslaugų sustabdymas ir nutraukimas: Socialinių paslaugų teikimas Vaikų dienos centre sustabdomas ir nutraukiamas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu Socialinių paslaugų organizavimo komisijos teikimu, gavus Socialinių paslaugų centro informaciją ir vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų paskyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. TS-249.

Vaikų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos yra nemokamos.
Vaikų dienos centre veiklą vykdo savanoriai, su jais sudaroma savanorystės sutartis.
Vaikų dienos centras aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose. Vykdant projektines veiklas, Vaikų dienos centro lankytojams teikiamas maitinimas

Atsakinga socialinė darbuotoja:
Vilma Kazlovienė
+370 611 11473
vkazloviene@socialinespaslaugos.lt
Adresu: Šaltupio g. 11, Anykščiai

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-5 „Dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centre skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo“.

Skip to content