Menu Close

Vaikų dienos centras

Vaikų dienos socialinė priežiūra– tai dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Vaikų dienos centre teikiama socialinės priežiūros paslaugą sudaro:

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.);
pagalba ruošiant pamokas;
maitinimo organizavimas;
laisvalaikio organizavimas;
psichologinės pagalbos organizavimas;
kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikų dienos centre teikimo tikslas – užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą vaikams ir jų tėvams, gerinant jų gyvenimo kokybę bei socialinę integraciją. Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrui ši paslauga akredituota 2021 m., socialinės priežiūros paslaugai teikti patvirtinta 16 vietų.  Nuo 2023 m. gruodžio mėn. akreditacija yra pratęsta 16 vietų. Vaikų dienos centre dirba 1 socialinis darbuotojas ir 1 užimtumo specialistas.

Vaikų dienos centre socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinę riziką patiriantiems 6-18 m. vaikams ir jų šeimoms, 6-18 metų vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir toms šeimoms, kitiems 6-18 metų vaikams ir jų šeimoms, deklaravusiems gyvenamąją vietą Anykščių rajone, kuriems nustatytas šių socialinių paslaugų poreikis. Socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centre teikiamos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.

Sprendimą dėl socialinių paslaugų Vaikų dienos centre teikimo priima Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Socialinių paslaugų komisijos teikimu. Socialinių paslaugų centras, pradėdamas teikti socialinės priežiūros paslaugas vaikų dienos centre, su vaiko atstovu pasirašo Paslaugų teikimo sutartį.

Vaikų dienos centre teikiamos socialinės priežiūros paslaugos yra nemokamos.
Vaikų dienos centre veiklą vykdo savanoriai, su jais sudaroma savanorystės sutartis.

Vaikų dienos centre teikiamos socialinės priežiūros paslaugos ir jų teikimo vieta atitinka akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus ir rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1- 658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“.

Atsakinga socialinė darbuotoja:
Vilma Kazlovienė
+370 611 11473
vkazloviene@socialinespaslaugos.lt
Adresu: Šaltupio g. 11, Anykščiai

Susiję teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”(Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1- 658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“.
5. Anykščių rajono tarybos sprendimas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 m. kovo 25 d. Nr. 1- TS-67Anykščiai.
6. Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas dėl Anykščių rajono socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio Vaikų dienos centro veiklos organizavimo aprašo patvirtinimo, 2022 m. sausio 18 d. Nr. Į- 13 Anykščiai.

Skip to content