Menu Close

Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai kompleksinė pagalba sunkią negalią turintiems asmenims, reikalaujantiems nuolatinės socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, sveikatos priežiūros (slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, masažuotojo) specialistų priežiūros. Šių paslaugų poreikis tenkinamas, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, socialinę padėtį, gyvenimo ir buities sąlygas bei kitas aplinkybes.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone ir užsieniečiai, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR ir gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone.

»  Atmintinė klientams

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai:
• vaikas su negalia – vaikas iki 18 metų, dėl neįgalumo iš dalies ar visiškai neįgijęs jo amžių atitinkančio savarankiškumo, kurio galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos ir kuriam reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos namuose. Jei vaikui teikiamos ilgalaikės priežiūros paslaugos, tai šios paslaugos organizuojamos derinant bei bendradarbiaujant kartu su ugdymo institucijų teikiamomis paslaugomis;
• suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, dėl neįgalumo iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, kuriam reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos namuose;
• senyvo amžiaus asmuo – senatvės pensinio amžiaus asmuo, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantis lėtinėmis ligomis, kuriam reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis:
• Informavimas ir konsultavimas;
• Tarpininkavimas ir atstovavimas;
• Bendravimo ir laisvalaikio organizavimas;
• Maitinimo organizavimas;
• Asmens higienos paslaugų organizavimas;
• Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;
• Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
• Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo nesavarankiškumo lygį.

»  Socialinių paslaugų sudėtis
»  Licencija

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo organizavimas:
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Paslaugų teikimo trukmę nustato asmuo arba globėjas su Centro socialiniais darbuotojais, atsižvelgdami į asmens paslaugų poreikį. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų asmens poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Asmeniui pageidaujant, dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, gali būti teikiamos su Centro slaugos specialistų (slaugytojo, slaugytojo padėjėjo, masažuotojo) paslaugomis. Su asmeniu (jo globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, pasirašoma nustatytos formos sutartis.

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose paslaugos sustabdomos paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą.
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose nutraukiamos:
• kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų;
• paslaugų gavėjui mirus;
• paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;
• paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;
• paslaugų gavėjo iniciatyva, raštų pranešus paslaugų teikėjui;
• kitais nenumatytais atvejais.

Mokestis už dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Asmuo moka už socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo teikiamas paslaugas, slaugos specialistų teikiamos paslaugos apmokamos iš ES finansuojamo projekto, už jas asmuo nemoka.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia socialinis darbuotojas, individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai), asmeniui pageidaujant slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, masažuotojas.

»  Socialinės globos normų aprašas 2022 m.
»  Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos ataskaita už 2022 m.
»  Dienos socialinės globos asmens namuose suteiktų socialinių paslaugų suvestinė už 2021 m
»  Socialinių paslaugų suvestinė už 2020 m.
»  Anketos rezultatai už 2020 m.
»  Anykščių rajono socialinių paslaugų centro – EQUASS Certificate (pdf*)

0001_equass-logo_1548939170.png

Atsakinga darbuotoja:
Laura Jasevičienė
socialinė darbuotoja dienos socialinės globos asmens namuose paslaugai
tel: 8 381 52079, mob. tel: 8 679 72108
el. p.: ljaseviciene@socialinespaslaugos.lt

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1571; 2010, Nr. 79-4099).
5. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 1- TS- 445“ sprendimas „Dėl pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo ir pagalbos į namus paslaugos kainos patvirtinimo ir pritarimo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainai.
6. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais „Dėl Anykščių rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2009 m. balandžio 30 d. Nr. TS- 141“
Skip to content