Menu Close

Asmeninės pagalbos paslauga

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninis asistentas – fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą neįgaliajam, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais.

Asmeninės pagalbos paslaugas gali gauti asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmeninio asistento teikiamos paslaugos:

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius;
 • Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmeninės pagalbos paslaugų organizavimas
Asmeninio asistento paslauga teikiama asmeniui iki 28 valandų per savaitę. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Su asmeniu (jo globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama asmeninio asistento paslauga, pasirašoma nustatytos formos sutartis.

Asmeninės pagalbos paslaugos sustabdomos paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą.

Asmeninės pagalbos paslaugos nutraukiamos:

 • jei asmeniui nebenustatomas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis;
 • asmeniui apsigyvenus socialinės globos įstaigoje;
 • asmeniui išvykus nuolat gyventi į kitą savivaldybę
 • asmeniui mirus;
 • jei asmuo išvyksta ar gydosi stacionarioje gydymo įstaigoje ilgiau kaip 60 darbo dienų nepertraukiamai.
 • paslaugų gavėjo iniciatyva, raštų pranešus paslaugų teikėjui;

Mokestis už asmeninės pagalbos paslaugas nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą ir (ar) asmeniui (šeimai) teikiamas socialines paslaugas.

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Žin. 2004, Nr. 83-2983);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-07 įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“

Rengėjas ir atsakingas asmuo:

Aistė Žmoginienė
socialinė darbuotoja
mob. tel: 8 675 34673
azmoginiene@gmail.com

Skip to content