Menu Close

Motinos ir vaiko krizių tarnyba

Motinos ir vaiko krizių tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti saugią aplinką asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją (nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.), ugdyti ir stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas padėti jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomenę.

Kas gali kreiptis?
Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos skiriamos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, socialinę riziką patiriančioms šeimoms (vienišiems tėvams ir jų vaikams, besilaukiančioms moterims, nepilnametėms besilaukiančioms merginoms ir nepilnametėms motinoms), vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir/ar faktiškai gyvenantiems Anykščių rajone arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje bei užsieniečiams, tarp jų ir asmenims be pilietybės, turintiems leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatytas laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo krizių centre paslaugų poreikis.

Motinos ir vaiko krizių tarnybos teikiamos socialinės paslaugos:
1. Bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai);
1.2. konsultavimas – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kai kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų sprendimo būdų sprendžiant socialines, psichologines, teisines asmens (šeimos) problemas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (socialines, psichologines, teisines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir aplinkos(kitų institucijų, specialistų, artimųjų ir giminių).
1.4. Laikino apnakvindinimo paslaugos (iki 7 parų):
• informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas (tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant asmenims spręsti socialines, psichologines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl socialinių išmokų mokėjimo ir pan.), nakvynės suteikimas, maitinimo paslaugų organizavimas, minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (maudymosi, prausimosi ir pan.), kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (padedant tvarkyti pinigų apskaitą, sumokėti mokesčius bei apsipirkti, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, ugdant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius), laisvalaikio organizavimas.
1.5.Apgyvendinimo krizių centre paslaugos (teikiamos 12 mėn. ir ilgiau):
• informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas (tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant asmenims spręsti socialines (gyvenamosios vietos, darbo paieškos ir kt.), psichologines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl socialinių išmokų mokėjimo ir pan.), apgyvendinimas, psichologinė–psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t.t.), kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (padedant tvarkyti pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, ugdant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, laisvalaikio organizavimas.

Motinos ir vaiko krizių tarnybos socialinio darbuotojo veiklos uždaviniai:
• teikia socialines paslaugas asmenims (šeimoms) ir jų vaikams patekusiems į krizinę situaciją (nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.), suteikiant laikiną saugų prieglobstį (apnakvindinimą), bei kitas būtinąsias paslaugas (asmens higienos, maisto gaminimo, kt.), padėsiančią įveikti krizinę situaciją;
• teikia intensyvią krizių įveikimo ir psichosocialinę pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis,| skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą) ir jų šeimoms artimiesiems;
• renka, kaupia ir analizuoja informaciją, apie asmenis (šeimas) auginančius nepilnamečius vaikus ir patiriančius smurtą artimoje aplinkoje. Vertina asmens (šeimos) patiriančios smurtą artimoje aplinkoje problemas bei socialinę aplinką, organizuoja pagalbą.
• organizuoja savipagalbos grupes, koordinuoja nuoseklią jų veiklą;
• siekia prevenciškai užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms šeimoje;
• suteikti visapusišką kompleksinę pagalbą kritinėje situacijoje atsidūrusiems Motinos ir vaiko krizių tarnybos klientams;
• aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose;
• užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir tęstinumą;
• skleisti informaciją apie socialinių paslaugų tinklą ir apie atskiras paslaugų rūšis bei jų gavimo sąlygas.

Motinos ir vaiko krizių tarnybos laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo paslaugos neteikiamos asmenims:
• apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
• kuriems būtinas stacionarus gydymas;
• turintiems proto ar psichinę negalią;
• kuriems reikalinga būtinoji psichiatro pagalba;
• sergantiems TBC;
• sergantiems lytiškai plintančiomis ligomis, AIDS;
• sergantiems kitomis ūminėmis infekcinėmis ligomis ir odos infekcinėmis ligomis;
• kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

Sprendimą dėl laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo Motinos ir vaiko krizių tarnyboje teikimo priima Anykščių rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo komisija.

Asmeniui laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo paslaugų poreikis Motinos ir vaiko krizių tarnyboje nustatomas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-67

Padalinio veiklos ataskaita už 2021 metus
Motinos ir vaiko krizių tarnybos darbas organizuojamas vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-304 „Dėl laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo ir pritarimo laikino apgyvendinimo paslaugų įkainai“.

Motinos ir vaiko krizių tarnyba kaip ir kiekvienais metais taip ir 2021 m. teikė Anykščių rajone socialines paslaugas krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams (vienišiems tėvams ir jų vaikams, besilaukiančioms moterims, nepilnametėms besilaukiančioms merginoms ir nepilnametėms motinoms), kurios patyrė prievartą ir smurtą, buvo atstumtos artimųjų, neteko gyvenamosios vietos.

2021 metais 12 asmenų (2020 m. – 20) pasinaudojo laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugomis. 6 asmenims (suaugę asmenys su vaikais) laikino apnakvindinimo paslaugos teiktos 17 kalendorinių dienų. Apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojo 6 asmenys (suaugę asmenys su vaikais). Paslaugos jiems buvo teikiamos 99 kalendorines dienas. Iš viso Tarnyboje krizę šeimoje patyrę asmenys (šeimos) gyveno 116 dienų. 3 šeimos iš jų 3 moterys ir 3 vaikai. Motinos ir vaiko krizių tarnyboje bendrosios socialinės paslaugos buvo teiktos 607 kartus (2020 m. – 291), iš jų: informavimas, konsultavimas – 221, tarpininkavimas ir atstovavimas – 36, kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 147, darbinių įgūdžių ugdymas – 5, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas – 18, kitų paslaugų organizavimas – 180. Paslauga finansuota iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto.

Vaida Garšanovienė
Mob. Tel.: +370 673 08689
El. paštas: garsanoviene.vaida@gmail.com

 »  Informacinis lankstinukas

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-304 „Dėl laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo ir pritarimo laikino apgyvendinimo paslaugų kainai“.

Skip to content