Menu Close

Debeikių savarankiško gyvenimo namai

Debeikių savarankiško gyvenimo namai – tai socialinę priežiūrą teikianti įstaiga, kurioje apgyvendinami iš dalies nesavarankiški Anykščių rajono senyvo amžiaus asmenys ar šeimos, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant ir ugdant jų saviraišką pagal turimus gebėjimus ir teikiant nežymią pagalbą, kad būtų kompensuojami prarasti/neturimi savarankiško gyvenimo gebėjimai.

Debeikių savarankiško gyvenimo namų misija – teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims (šeimoms), išsaugant ryšius su visuomene.

Debeikių savarankiško gyvenimo namų veiklos tikslas yra padėti senyvo amžiaus asmenims patenkinti būtiniausius poreikius, saugoti ir ginti jų teises ir interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti sugebėjimus, kad patys galėtų savimi pasirūpinti, atkurti ryšius su bendruomene ir skatinti juos integruotis visuomenėje.

Debeikių savarankiško gyvenimo namai yra Anykščių rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, esantis J. Biliūno g. 21, Debeikiai, Debeikių sen. Anykščių r. sav.

Debeikių savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone ir užsieniečiai, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR ir gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone.

» Debeikių savarankiško gyvenimo namuose teikiamos paslaugos

Debeikių savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo organizavimas:
• Sprendimą dėl socialinės priežiūros paslaugų Debeikių savarankiško gyvenimo namuose asmeniui skyrimo, sustabdymo, tęsimo ir nutraukimo priima Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Socialinių paslaugų organizavimo komisijos teikimu.
• Debeikių savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus asmenys (sulaukę senatvės poensijos amžiaus) kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka.
• Asmenims pagal jų pageidavimus užtikrinama pagalba gaunant sveikatos priežiūros paslaugas.
• Asmenims, kurie negali savarankiškai pasiekti sveikatos priežiūros įstaigos, laiku užtikrinamas transporto paslaugų organizavimas.
• Pagal poreikius ir galimybes asmenims sudaromos sąlygos gauti religinius patarnavimus.
• Asmenims sudaromos galimybės užsiimti jų mėgstama veikla, sudaromos sąlygos tenkinti savo asmeninius poreikius: skaityti knygas, spaudą, žiūrėti televizorių, klausytis radijo, naudotis kompiuteriu ir kt.
• Asmenys maisto produktus perkasi patys, tik, esant reikalui, asmenims perkantis maisto produktus ar gaminant maistą, suteikiama socialinio darbuotojo ar individualios priežiūros darbuotojo pagalba.
• Asmenys aprūpinami pagrindiniais baldais bei pagal poreikį techninės pagalbos priemonėmis, bet gali turėti ir savo baldus bei kitus buičiai reikalingus asmeninius daiktus.

Socialinės priežiūros paslaugų Debeikių savarankiško gyvenimo namuose asmeniui teikimas sustabdomas arba nutraukiamas šiais atvejais:
• asmens rašytiniu prašymu;
• asmeniui sistemiškai (3 ir daugiau kartų) pažeidinėjant Debeikių savarankiško gyvenimo namų vidaus tvarkos taisykles;
• pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens (šeimos) socialinės priežiūros paslaugų poreikiui tenkinti;
• paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinės priežiūros paslaugų gavimo, sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialinės priežiūros paslaugas;
• jei asmuo dėl sveikatos pablogėjimo nukreiptas į sveikatos priežiūros, reabilitacijos ar kitą gydymo įstaigą;
• asmeniui mirus;
• jei asmens pageidavimai, nurodymai prieštarauja saugos darbe reikalavimams, įstatymams, sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo sąlygoms;
• kitais šiame Apraše nenumatytais atvejais.
1. Sprendimus dėl socialinės priežiūros paslaugų Debeikių savarankiško gyvenimo namuose skyrimo, sustabdymo, tęsimo ir nutraukimo priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo socialinio paslaugų poreikio vertinimo pateikimo savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba nuo tos dienos, kada atsirado viena iš 20 punkte nurodytų aplinkybių.
2. Sprendimo dėl socialinės priežiūros paslaugų Debeikių savarankiško gyvenimo namuose asmeniui skyrimo, sustabdymo, tęsimo ir nutraukimo patvirtinta kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui ir paslaugų teikėjui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą, saugomą Socialinės paramos skyriuje.

Mokėjimas už paslaugas:
• Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Debeikių savarankiško gyvenimo namuose dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas. Asmens finansinių galimybių vertinimas atliekamas Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-192.
• Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Debeikių savarankiško gyvenimo namuose dydis gali būti nustatytas tik pinigine išraiška.
• Debeikių savarankiško gyvenimo namuose apsigyvenę asmenys iš savo pajamų įsigyja maisto produktus, kitas reikalingas prekes ir paslaugas bei moka už jiems teikiamus komunalinius patarnavimus pagal pateiktus paskaičiavimus.
• Asmenims komunalinės išlaidos (išlaidos elektros energijai, vandeniui, šildymui kietu kuru, šiukšlių išvežimui) skaičiuojamos pagal apskaitos prietaisų parodymus, pateikiant kiekvienam asmeniui bendrų apskaitos prietaisų parodymus, taip pat pagal sunaudoto kieto kuro sąnaudas bei mokėjimus už šiukšlių išvežimą.
• Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Debeikių savarankiško gyvenimo namuose dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.

Paslaugas teikia: Anykščių rajono socialinių paslaugų centre dirbantys socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotoja.

Atsakinga socialinė darbuotoja:

Gražina Tveritnevienė
mob. tel.: 8 684 85014
el. p.: grazina.tveritneviene@gmail.com

Skip to content