Menu Close

Paramos šeimai tarnyba

Paramos šeimai tarnyboje paslaugos teikiamos šeimoms patiriančioms socialinę riziką, kurios augina nepilnamečius vaikus, ir kurioms yra skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, socialinės priežiūros šeimoms paslaugos ar taikomas atvejo vadybos procesas.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018m. kovo 29 d. įsakymo Nr.A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018m. birželio 28d. sprendimu Nr.1-TS-197 „Dėl įgaliojimų koordinuoti atvejo vadybos procesus ir vykdyti atvejo vadybos funkcijas“, 2018-07-04 įsakymais Nr. 1-AĮ- 569 ir 1 – AĮ – 570 Anykščių rajono socialinių paslaugų centrui suteikė įgaliojimus vykdyti atvejo vadybos funkcijas.
Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus.

Taikant atvejo vadybą, pagalba vaikui ir šeimai yra orientuota į kompleksinės pagalbos vaikui ir jo šeimai organizavimą, paslaugų teikimą, įvairios pagalbos teikimą, kai reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba, kad būtų padėta vaikui ir šeimai išspręsti iškilusias problemas.

Atvejo vadybininkas ir socialinis darbuotojas paskiriamas paaiškėjus, kad pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą yra pagrįstas, ir nustačius būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį arba nustačius vaiko apsaugos poreikį. Atvejo vadybos procesas gali būti inicijuotas ir vaiko tėvų ar pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, vadovaujantis atvejo vadybos tvarkos aprašu. Paskirtas atvejo vadybininkas vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį. Nustatęs kompleksinės pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį, atvejo vadybininkas pradeda atvejo vadybos procesą. Jeigu atvejo vadybininkas nenustato kompleksinės pagalbos poreikio, atvejo vadyba nėra pradedama. Informacija apie pagalbos vaiko ir (ar) šeimai poreikio vertinimo rezultatus perduodama savivaldybės administracijai. Pradėjus atvejo vadybos procesą, su šeima dirba atvejo vadybininko sudaryta specialistų grupė, kurioje turi pareigą dalyvauti atvejo vadybininko kviečiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus, sveikatos priežiūros, švietimo, socialines paslaugas toje savivaldybėje teikiančių įstaigų, atitinkamų teisėsaugos institucijų atstovai ar kitų sričių specialistai pagal vaiko ir šeimos poreikius. Taip pat gali būti kviečiami dalyvauti seniūnai, vietos bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus ir išvengti informacijos apie privatų šeimos gyvenimą paviešinimo, posėdžio dalyviams taikomi konfidencialumo reikalavimai. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, jeigu tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams.

Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

Socialines paslaugas šeimoms teikia socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis Anykščių mieste ir seniūnijose:

Agnė Švagždienė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Anykščių mieste
mob. tel: +370 616 45891
asvagzdiene@socialinespaslaugos.lt

Gytis Pivoriūnas
socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Anykščių seniūnijoje
mob. tel: +370 611 13082
gpivoriunas@socialinespaslaugos.lt

Vaida Strumylaitė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Anykščių mieste/seniūnijoje
mob. tel: +370 675 38216
vaidastrumylaite@gmail.com

Laura Jakniūnaitė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Troškūnų seniūnijoje
mob. tel: +370 678 51223
laura.jakniunaite@gmail.com 

Gerda Meldaikytė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Andrioniškio/Viešintų/Troškūnų seniūnijose
mob. tel: +370 673 08735
gerda.maldaikyte@gmail.com

Justina Linartaitė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Debeikių seniūnijoje
mob. tel: +370 611 12593
justina.linartaite@gmail.com

Vilma Audenienė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Kavarsko seniūnijoje
mob. tel: +370 611 10753
vaudeniene@socialinespaslaugos.lt

Vaida Sabalytė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Kurklių/Skiemonių seniūnijose
mob. tel: +370 611 10882
vaida.sabalyte@gmail.com

Algina Bučinskienė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Svėdasų seniūnijoje
mob. tel: +370 611 11362
alginabucinskiene@gmail.com  

Jurgita Verikienė
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Traupio/Kavarsko seniūnijose
mob. tel: +370 611 13874
jverikiene@socialinespaslaugos.lt

Socialinių paslaugų poreikis šeimoms ir vaikams nustatomas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą ir vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą, atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką raidą ir derinant su vaiko ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (VTAS, švietimo ir medicinos įstaigų, pedagoginės – psichologinės pagalbos tarnybos, ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį) išvadas.

»  Teikiamos socialinės paslaugos

Atvejo vadybos proceso šeimoms taikymas 2023 m.

»  I ketvirtis
»  II ketvirtis
»  III ketvirtis
»  IV ketvirtis

Paramos šeimai tarnybos socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, padeda užtikrinti tikslingą piniginės socialinės paramos panaudojimą, socialinę riziką patiriančioms šeimoms gyvenančioms Anykščių rajono savivaldybėje, kai minėti asmenys neefektyviai ar ne pagal paskirtį panaudoja gaunamą piniginę socialinę paramą.

Dėl atvejo vadybos proceso kreiptis adresu: V. Kudirkos g. 1, Anykščiai. Antras aukštas 8 ir 10 kabinetai. 

Paramos šeimai tarnybos atvejo vadybininkai:

Danguolė Paškauskienė
atvejo vadybininkė
mob. tel: +370 611 11754
dpaskauskiene@socialinespaslaugos.lt

Zinaida Kamarauskienė
atvejo vadybininkė
mob. tel: +370 611 10247
zinaidakamar@gmail.com

Karolina Sakalauskienė
atvejo vadybininkė
mob. tel: +370 615 14928
ksakalauskiene@socialinespaslaugos.lt

Vaida Garšanovienė
atvejo vadybininkė
mob. tel: +370 673 08689
garsanoviene.vaida@gmail.com

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin. 2006, Nr. 17-589, i. k. 1061010ISTA000X-493).
2. Atvejo vadybos tvarkos aprašas (2019 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-802).
3. Paslaugų paketas (2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93).

4. Vaiko teisių pagrindų įst.
5. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-195 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skip to content