Menu Close

Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimas

Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Savivaldybės biudžetine įstaiga Anykščių rajono socialinių paslaugų centru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (praktikos, savanorystės ir pan.).
Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pranešimą. Pranešimo forma skelbiama interneto svetainėje www.socialinespaslaugos.lt.
Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime asmuo turi nurodyti, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ir, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:
– atsiųsdamas pranešimą Savivaldybės biudžetinei įstaigai Anykščių rajono socialinių paslaugų centrui paštu, adresu Šaltupio g. 11, Anykščiai. Siunčiant pranešimą paštu po Centro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
– teikdami informaciją turite užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą ir siųsti šią formą el. paštu ARSPCpranesk@gmail.com
Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Vidiniu kanalu galite pateikti informaciją apie pažeidimus Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Anykščių rajono socialinių paslaugų centre dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.
Pažeidimu yra laikoma įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Anykščių rajono socialinių paslaugų centro teikimo tvarkos apraše.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.
DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti asmeninius interesus. Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Anykščių rajono socialinių paslaugų centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (Žiūrėti nuorodą)

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonės (Žiūrėti nuorodą)

Skip to content