Menu Close

Pagalbos į namus paslauga

Pagalbos į namus paslauga – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone ir užsieniečiai, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR ir gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone.

»  Naudinga informacija

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:
• Suaugę, senyvo amžiaus asmenys su negalia ir jų šeimos;
• Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
• Vaikai su negalia ir jų šeimos;
• Kiti asmenys ir šeimos laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Pagalbos į namus paslaugos:
• Informavimas;
• Konsultavimas;
• Atstovavimas;
• Bendravimas;
• Maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų įstaigų);
• Maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir maisto ruošimas;
• Pagalba buityje (skalbimas, namų tvarkymas);
• Asmens higiena;
• Kitos paslaugos.

»  Pagalbos į namus teikiamų pagrindinių paslaugų sąrašas

Pagalbos į namus paslaugų teikimo organizavimas
Pagalbos į namus paslauga asmeniui teikiama iki 10 val. per savaitę, centro darbo valandomis ir darbo dienomis. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Su asmeniu (jo globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama pagalbos į namus paslauga, pasirašoma nustatytos formos sutartis.

Pagalbos į namus paslaugos sustabdomos paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą.

Pagalbos į namus paslaugos nutraukiamos:
• kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų;
• paslaugų gavėjui mirus;
• paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;
• paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;
• paslaugų gavėjo iniciatyva, raštų pranešus paslaugų teikėjui;
• kitais nenumatytais atvejais.

Mokestis už pagalbą į namus nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Pagalbos į namus paslaugas teikia socialinis darbuotojas, individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai).

»  Pagalbos į namus tarnybos paslaugų gavėjų anoniminės apklausos rezultatai (2021 m.)

Atsakinga darbuotoja:
Ginalda Matuliauskienė
socialinė darbuotoja pagalbai į namus paslaugai
tel: +370 381 52079, mob. tel: +370 675 34509
el. p.: ginalda.matuliauskiene@gmail.com

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1571; 2010, Nr. 79-4099.
5. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 1- TS- 445“ sprendimas „Dėl pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo ir pagalbos į namus paslaugos kainos patvirtinimo ir pritarimo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainai pakeitimo pakeitimo 2022 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-TS-347

Skip to content