Menu Close

Transporto organizavimo paslauga

Transporto organizavimo paslaugos paskirtis – teikti transporto arba specialiojo transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų.

Teisę gauti transporto organizavimo paslaugas turi Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Anykščių rajone arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Asmenų kategorijos, kurioms, vadovaujantis šiuo Aprašu, gali būti skiriama bei teikiama transporto organizavimo paslauga:
1. vaikai su negalia;
2. asmenys, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir turintys judėjimo sutrikimų arba yra nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;
3. asmenys, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis ir turintys judėjimo sutrikimų arba yra nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;
4. asmenys, kuriems nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kurie turi judėjimo sutrikimų;
5. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, turintys judėjimo sutrikimų;
6. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
7. socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai;
8. asmenys (šeimos), atsidūrę krizinėje situacijoje.
9. asmenys, kurie dėl onkologinės ligos ir atliktų procedūrų negali naudotis visuomeniniu transportu.

Asmuo, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vykimo datos kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą, pateikdamas darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje) ir užpildydamas prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą (toliau – prašymas-paraiška), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“. Prie prašymo-paraiškos asmuo pagal aplinkybes pateikia šiuos dokumentus:
1. išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo), pagrindžiantį judėjimo sutrikimus arba aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį (dėl judėjimo sutrikimų);
2. vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (gydytojų siuntimą konsultacijoms, gydymui ar reabilitacijai, siuntimą į socialinės globos įstaigą bei kitus tikslą patvirtinančius dokumentus);
3. jei asmuo (šeima) negali pateikti vykimo tikslą patvirtinančių dokumentų, transporto organizavimo paslaugos teikiamos tik Administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriui seniūnijoje arba Socialinių paslaugų centro socialiniam darbuotojui pateikus buities tyrimo aktą dėl šių paslaugų teikimo tikslingumo;
4. pažymą apie gaunamas asmens (šeimos) pajamas (nurodytas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje) už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, asmens (šeimos) pajamos pasikeitė. Jei asmeniui reikia mokėti už transporto organizavimo paslaugą ir asmuo sutinka mokėti visą transporto organizavimo paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.
5. Asmeniui nereikia pateikti duomenų, jei jie gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
6. Darbuotojas gali pareikalauti kitų papildomų dokumentų, jei nėra galimybės gauti informacijos iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Transporto organizavimo paslaugos organizuojamos ir teikiamos šiais atvejais:
1. Gydymo ir reabilitacijos tikslais:
1.1. vykti į Anykščių rajono gydymo įstaigas ir kitas gydymo ir/arba reabilitacijos įstaigas, sanatorinio – kurortinio gydymo įstaigas, esančias už rajono ribų ir iš jų;
1.2. vykti į chemoterapijos, spindulinės terapijos ir kt. procedūras ir iš jų;
1.3. vykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) ir iš jos.
2. Vykti į kitų rajonų/miestų stacionarias socialinės globos įstaigas ir iš jų.
3. Kitais nenumatytais atvejais, esant pagrįstam poreikiui ir atsižvelgiant į socialinio darbuotojo vertinimą ir rekomendacijas.
Socialinių paslaugų centras turi teisę neteikti transporto organizavimo paslaugų asmenims, sergantiems infekcinėmis ligomis. Socialinių paslaugų centras gali atsisakyti teikti transporto organizavimo paslaugą tik tuo atveju, jei medikų išduotoje pažymoje yra įrašas dėl infekcinės ligos.

Transporto organizavimo paslaugos teikiamos nemokamai ar iš dalies apmokant.
Transporto organizavimo paslaugos kainos:
• Vieno kilometro kaina – 0,84 Eur.
• Vienos valandos prastovos kaina – 5,00 Eur.
• Naudojantis transporto daugiau kaip 8 val. už kiekvieną papildomą valandą mokama suma, ne mažesnė už vairuotojo valandinį atlygį, pridėjus darbdavio mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį.
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2022 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-TS-350)

» 2023 metų I ketvirčio transporto organizavimo paslaugos ataskaita

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Sprendimas dėl transporto organizavimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo, 2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1-TS-378
4. Sprendimas dėl transporto organizavimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2022 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-TS-350
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 17-589)
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Mokėjimo už socialines paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Skip to content