Menu Close

Dienos socialinės globos institucijoje paslauga

Dienos socialinės globos paslaugų Dienos centre teikimo tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą suaugusiems asmenims su proto ir psichine negalia, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, gerinant jų gyvenimo kokybę bei užtikrinant neįgaliųjų socialinę integraciją.

Dienos centre asmenims su negalia paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone ir užsieniečiai, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR ir gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone.

Dienos centro asmenims su negalia paslaugų gavėjai:
• Suaugę asmenys su proto bei psichinę negalią, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis institucijoje.

Dienos centre asmenims su negalia teikiamos paslaugos:
• informacijos, susijusios su neįgaliojo bei jo šeimos poreikiais, teikimas;
• konsultacijų, susijusių su neįgaliojo ar jo šeimos narių socialinių, sveikatos, specialiųjų poreikių tenkinimo, švietimo ar kitų problemų sprendimu, teikimas;
• tarpininkavimas ir atstovavimas, tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant neįgaliesiems spręsti socialines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl techninių pagalbos priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, socialinių išmokų mokėjimo ir pan.;
• maitinimo paslaugos organizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka;
• asmens higienos paslaugos (maudymosi, prausimosi, drabužių perrengimo ir pan.);
• kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, padedant tvarkyti pinigų apskaitą, sumokėti mokesčius bei apsipirkti, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, ugdant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius;
• laisvalaikio organizavimas (skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su neįgaliuoju jį dominančiais klausimais, žaidžiami lavinamieji žaidimai, organizuojamos išvykos, ekskursijos ir pan.), atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
• pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, atsižvelgiant į neįgaliojo poreikius;
• darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir kt.);
• specialiojo transporto paslauga, užtikrinant neįgaliojo atvežimą į Dienos centrą ir parvežimą iš jo;
• psichologinės pagalbos teikimo organizavimas;
• sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dienos centre asmenims su negalia paslaugų teikimo organizavimas:
Dienos socialinės globos paslaugos Dienos centre asmenims su negalia teikiamos nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę Dienos centro darbo valandomis ir darbo dienomis. Socialinių paslaugų centras, pradedant teikti dienos socialines paslaugas Dienos centre asmenims su negalia, su asmeniu (globėju ar įgaliotu asmeniu) (toliau – asmeniu) pasirašo Paslaugų teikimo sutartį, kurios formą įsakymu tvirtina Socialinės paramos skyriaus vedėjas. Sutartyje nustatomos dienos socialinės globos paslaugų teikimo sąlygos, teikimo laikas, šalių teisės, pareigos ir kitos paslaugų teikimo bei nutraukimo sąlygos.

Dienos centre asmenims su negalia paslaugų sustabdymas arba nutraukimas:
• Asmeniui laikinai (iki 30 kalendorinių dienų) išvykus, pateikus raštišką prašymą, ar gydymosi metu, pateikus gydytojo pažymą, ar nelankant dėl kitų svarbių priežasčių, klausimą dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo sustabdymo sprendžia Dienos centras;
• Asmeniui laikinai (daugiau kaip 30 kalendorinių dienų) išvykus, pateikus raštišką prašymą, ar gydymosi metu, pateikus gydytojo pažymą, ar nelankant dėl kitų svarbių priežasčių, klausimą dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo sustabdymo sprendžia Socialinės paramos skyriaus vedėjas, gavęs Socialinių paslaugų komisijos teikimą;
• Asmeniui, nesuderinusiam išvykimo ir nelankančiam Dienos centro ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, dienos socialinės globos paslaugų teikimas nutraukiamas. Šių paslaugų teikimas sustabdomas ar nutraukiamas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu Socialinių paslaugų komisijos teikimu;
• Kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų;
• Paslaugų gavėjui mirus;
• Paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;
• Paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;
• Paslaugų gavėjo iniciatyva, raštų pranešus paslaugų teikėjui;
• Kitais nenumatytais atvejais.

Mokestis už Dienos centre asmenims su negalia suteiktas paslaugas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į suteiktų paslaugų apimtis ir vadovaujantis Socialinių paslaugų apmokėjimo sutartimi . Mokestį kas mėnesį apskaičiuoja Socialinių paslaugų centras, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Paslaugos Dienos centre asmenims su negalia finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui asmeniui su sunkia negalia socialinei globai teikti, savivaldybės biudžeto ir asmens mokėjimo už suteiktas paslaugas lėšų.

Dienos centre asmenims su negalia paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai), užimtumo specialistas.

Gebėjimo pasirūpinti savimi vertinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio „Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje” pakeitimais, BĮ „ Anykščių rajono socialinių paslaugų centras“ socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-742 įsakymu „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra vertinamos šios sritys:

 Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas).
 Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis).
Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:
 Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
 Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.
 Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.
 Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Dienos centre asmenims su negalia paslaugos teikiamos remiantis gauta licencija

Susiję teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-98 „Dėl dienos socialinės globos paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ 
5.  Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-98 „Dėl dienos socialinės globos paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Atsakinga socialinė darbuotoja:
Agnė Eimontienė
Mob. tel.: +370 663 69694
El. paštas: eimontiene.agne@gmail.com
Adresas: Ramybės g. 15, Anykščiai

Skip to content