Menu Close

Socialinio darbo su socialinę riziką patiriančiais suaugusiais asmenimis organizavimas

Socialinę riziką patiriantys asmenys – asmenys, veikiami veiksnių ir aplinkybių, dėl kurių jie patiria socialinę atskirtį ar yra pavojus ją patirti: psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas ar benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

Socialines paslaugas gali gauti suaugę asmenys, patiriantys socialinę riziką, gyvenantys Anykčių rajone.

Teikiamos paslaugos:
Bendrosios socialinės paslaugos – atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.
• Informavimas;
• Konsultavimas;
• Tarpininkavimas ir atstovavimas;
• Maitinimo organizavimas;
• Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
• Transporto organizavimas;
• Sociokultūrinės paslaugos;
• Asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
• Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Paslaugų tikslas: padėti socialinės rizikos suaugusiems asmenims stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį.
Paslaugų organizavimas.
Socialinis darbuotojas darbui su suaugusiais rizikos asmenimis įvertina konkretaus asmens individualų pagalbos poreikį, surenka ir kaupia informaciją apie kliento socialines problemas ir aplinką. Įvertinus poreikį kartu su asmeniu sudaromas individualios pagalbos planas. Socialinis darbuotojas planuoja konkrečius veiksmus, priemones ir būdus, kuriomis bus siekiama teigiamų asmens ir jo esamos padėties pokyčių.

Bendrosios paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims teikiamos nemokamai.
Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).

Rengėjas ir atsakingas asmuo:
AISTĖ ŽMOGINIENĖ
socialinė darbuotoja
mob. tel: 8 675 34673
azmoginiene@gmail.com

Skip to content