Menu Close

Laikino atokvėpio paslauga

Kas yra laikino atokvėpio paslauga (pagalba į namus)?
Socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

Kas yra laikino atokvėpio paslauga (dienos socialinė globa asmens namuose)?
Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Kas gali gauti šią paslaugą?
Suaugę asmenys su negalia ir vaikai su negalia, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Kokia pagalba teikiama (pagalba į namus)?

 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
  pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant ir kt.),
 • palydėjimas į įvairias įstaigas;
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių palaikymas;
 • laisvalaikio ar užimtumo paslaugų organizavimas;
 • kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais;
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Kokia pagalba teikiama (dienos socialinė globa asmens namuose)?

 • bendravimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.);
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas;
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Kur kreiptis?

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl dokumentų pateikimo, adresu J. Jablonskio g. 32, Anykščiai, tel. 8 (381) 51573.
Laikino atokvėpio paslaugų teikimą organizuoja Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

Atsakingos darbuotojos:

Laura Jasevičienė
socialinė darbuotoja dienos socialinės globos asmens namuose paslaugai
tel: 8 381 52079, mob. tel: 8 679 72108
el. p.: ljaseviciene@socialinespaslaugos.lt

Ginalda Matuliauskienė
socialinė darbuotoja pagalbai į namus paslaugai
tel: 8 381 52079, mob. tel: 8 675 34509
el. p.: ginalda.matuliauskiene@gmail.com

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493)
2. Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo (2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93)
3. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo (2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94)
4. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (2006 m. birželio 14 d. Nr. 583)
5. Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (2006 m. spalio 10 d. Nr. 978)
6. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (2023 m. birželio 29 d. Nr. 1-TS-192)
7. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (2021 m. kovo 25 d. Nr. 1-TS-67)

Skip to content